Algemene voorwaarden van:
Reiger Suspension B.V.
Molenenk 5a
7255 AX Hengelo (Gld.)
Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 09147703

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het ontwikkelen en/of produceren van zaken alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Reiger Suspension B.V., gevestigd te Hengelo (Gld.), hierna te noemen “Reiger”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Reiger te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Reiger en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten.
10. Indien Reiger deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Reiger hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

1. Ieder aanbod en elke offerte van Reiger is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Reiger het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Reiger niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Reiger het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
5. Getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van documenten alsmede opgaven van eigenschappen, capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Reiger zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Reiger en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Reiger worden geretourneerd.
7. Reiger heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
8. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van Reiger alle bij het aanbieding of de offerte geleverde documenten aan Reiger te retourneren.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiger een door de wederpartij getekend exemplaar van de offerte retour heeft ontvangen ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Reiger schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Reiger is pas gebonden aan:
1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
2. mondelinge afspraken;
3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Reiger – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
3. Iedere overeenkomst wordt door Reiger uitdrukkelijk aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Reiger. De wederpartij is in dit kader gehouden Reiger toe te staan hierover zonodig informatie betreffende de wederpartij op te vragen.
4. Opdrachten van de wederpartij dienen verge¬zeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
5. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Reiger pas bin¬dend, indien deze schriftelijk door haar zijn beves¬tigd.
6. Reiger is niet gebonden aan afspraken of overeenkomsten die door haar ondergeschikte werknemers met de wederpartij zijn aangegaan. Bij twijfel dient de wederpartij hierover contact op te nemen met de directie van Reiger.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Reiger de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
2. Reiger heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Reiger, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Reiger de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Reiger.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Reiger het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Reiger bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Reiger (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Reiger het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Reiger heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Reiger er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Reiger vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
1. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en in de door Reiger gewenste vorm aan Reiger ter beschikking wordt gesteld;
2. ingeval de werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie moeten plaatsvinden, Reiger op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot deze locatie;
3. de door de wederpartij aan Reiger verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
4. de onderdelen, materialen, halffabricaten, grondstoffen e.d., waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Reiger ter beschikking worden gesteld;
5. op de locatie waar Reiger en/of de door Reiger ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden moeten verrichten de door Reiger en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
6. eventuele zaken die in het kader van reparatie-, revisie- of overige werkzaamheden door de wederpartij aan Reiger ter beschikking zullen worden gesteld, tijdig ter beschikking van Reiger staan.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Reiger voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De wederpartij zal Reiger tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Reiger het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Reiger nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Reiger om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Het is Reiger te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Reiger hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
5. Indien Reiger een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde informatie uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen termijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Reiger haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze verplichtingen alsnog na te komen.
2. Reiger is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken of documenten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken of documenten het pand of het magazijn van Reiger verlaten of Reiger aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken of documenten door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken of documenten feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken en documenten vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Reiger te bepalen wijze. Reiger is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken of documenten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken en documenten plaatsvindt voor risico van Reiger, maar voor rekening van de consument.
7. Indien Reiger de zaken of documenten zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken of documenten over op het moment dat deze op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het niet mogelijk blijkt de documenten of de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel indien de zaken niet worden afgehaald en/of het niet mogelijk blijkt de voor de opdracht overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Reiger zich het recht voor deze documenten of zaken en/of de voor de opdracht aangeschafte materialen, onderdelen e.d. voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Reiger binnen een door Reiger te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken of documenten alsnog te leveren danwel de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken of documenten binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Reiger heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of de reeds vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Reiger een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Reiger alsnog nakoming te vorderen.
10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Reiger alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
1. Reiger niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
2. Reiger niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
2. heeft Reiger recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
3. Reiger spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Reiger het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Reiger wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Reiger de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Reiger met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Reiger zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Reiger in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
7. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Reiger te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Reiger kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Reiger aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Reiger kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Reiger de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
8. Indien Reiger in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Reiger het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Reiger en de wederpartij overeengekomen worden. Reiger is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Reiger – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
2. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring

1. Ten aanzien van de door Reiger in opdracht te ontwikkelen zaken zal Reiger de wederpartij meedelen dat het werk aan de ontwikkelde zaak afgerond is en deze zaak gebruiksklaar is.
2. De te ontwikkelen zaak wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze ter beschikking van de wederpartij is gesteld en de wederpartij de werking van de zaak heeft gecontroleerd en goedgekeurd of de met Reiger voor de zaak overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
3. De te ontwikkelen zaak wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk aan de ontwikkelde zaak is afgerond niet heeft gereclameerd bij Reiger of zoveel eerder als de wederpartij de ontwikkelde zaak vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de ontwikkelde zaak, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Indien de wederpartij na oplevering door Reiger nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de ontwikkelde zaak, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Reiger is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Reiger melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Reiger worden gemeld. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 6 maanden na levering.
3. De wederpartij moet de door Reiger geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de documenten aan Reiger worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door Reiger gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Reiger worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 6 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Reiger is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet Reiger in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Reiger verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Reiger te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
11. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.

Artikel 13: Garanties

1. Reiger zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Reiger staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de productie van de zaken benodigde grondstoffen, materialen en/of onderdelen baseert Reiger zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze grondstoffen, materialen en/of onderdelen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Reiger is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen, materialen en/of onderdelen. Indien voor de geleverde grondstoffen, materialen en/of onderdelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Reiger zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Reiger slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval de geleverde zaken worden gebruikt voor sportdoeleinden (bijvoorbeeld specifieke races) kan dit van invloed zijn op de door Reiger gegeven garantietermijn en de inhoud van de gegeven garantie. Reiger geeft te allen tijde slechts garanties op basis van de informatie die zij van de wederpartij bij of in het kader van een bestelling omtrent het beoogde gebruik van de zaken heeft ontvangen of op basis van hetgeen hieromtrent in de orderbevestiging is opgenomen. Iedere door Reiger gegeven garantie vervalt ingeval de wederpartij de geleverde zaken verwerkt, bewerkt, gebruikt of doet gebruiken anders dan conform in of bij de bestelling of orderbevestiging is aangegeven.
6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel vervalt iedere garantie ingeval de wederpartij aan de geleverde zaken niet tijdig het hiervoor gebruikelijke en noodzakelijke onderhoud verricht of laat verrichten.
7. Ingeval de opdracht bestaat uit het bewerken (repareren, reviseren e.d.) van door de wederpartij aangeleverde zaken, staat Reiger gedurende een periode van 6 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden.
8. Geen beroep op garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
9. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
10. Bij een terecht beroep op de garantie zal Reiger – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
11. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Reiger. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Reiger gegeven garanties aanvaardt Reiger geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Reiger alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Reiger voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Reiger aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Reiger altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Reiger gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Reiger beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet Reiger uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Reiger is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Reiger verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Reiger verstrekte informatie;
4. door normale slijtage, erosie of corrosie;
5. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
6. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
7. als gevolg van de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
8. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
9. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reiger.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Reiger uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Reiger of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Reiger de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

1. Reiger heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Reiger een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Reiger betaling alsnog uitblijft, heeft Reiger bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Reiger het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Reiger eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Reiger eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Reiger niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Reiger heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij consumenten

1. Reiger heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Reiger een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Reiger betaling alsnog uitblijft, heeft Reiger bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Reiger de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Reiger het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Reiger het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Reiger eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Reiger eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. Reiger behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Reiger heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Reiger direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Reiger bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Reiger op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Reiger een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Reiger en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Reiger op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

1. Reiger is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Reiger in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Reiger voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat de wederpartij de door Reiger geleverde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reiger.
3. De wederpartij staat er voor in dat de eventuele door hem aan Reiger verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Reiger door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Reiger voor aanspraken van deze derden.

Artikel 19: Retentierecht

1. Reiger is bevoegd de afgifte van bestelde zaken en documenten die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd alsmede de teruggave van documenten en zaken van de wederpartij die Reiger voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
2. de wederpartij de kosten van eerdere door Reiger verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Reiger niet of niet volledig heeft betaald.
2. Reiger is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Reiger heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Reiger, heeft Reiger het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Reiger wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Reiger, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Reiger.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Reiger zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Reiger en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Reiger tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Reiger een door Reiger nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Reiger gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Reiger heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Reiger voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Reiger heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Reiger deze bij de wederpartij in rekening brengen. Reiger mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Reiger het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Reiger vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Reiger en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Reiger is gevestigd, zij het dat Reiger altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Reiger. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Reiger schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Reiger het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 14 september 2012

Reiger Suspension

Reiger Suspension